Regulamin Triathlon Maniów Mały

Triathlon Maniów Mały – zakończ z nami sezon

(zmiana terminu zawodów! Wyjaśnienia są tu: WYJAŚNIENIA

1/4 IM, 1/8 IM – 27 maja 2023 (sobota)


CEL ZAWODÓW

1. Sportowa rywalizacja zawodników o jak najlepsze czasy na dystansach 1/4 IM oraz 1/8 IM.

2. Popularyzacja triathlonu, Maniowa Małego oraz terenów Jeziora Mietkowskiego.

ORGANIZATOR

1. klub sportowy TMTeam.

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

 1. Zawody odbędą się w dniu 27 maja 2023 r.
 2. Dystans 1/4 IM – 950m pływania, 45km roweru, 10,5km biegu.
 3. Dystans 1/8 IM – 475m pływania, 22,5km roweru, 5,25km biegu.
 4. Start zawodów: 1/4 IM – godz. 15.00, 1/8 IM – godz. 16.00.
 5. Rywalizacja na wszystkich dystansach będzie się odbywać w formule bez draftingu.
 6. Start będzie wspólny, „the old way” :).

LIMITY CZASOWE

 1. 1/4 IM: P-30min, P+R – 2h30min, P+R+B: 3h 45min 
 2. 1/8 IM: P-20min, P+R – 1h45min, P+R+B: 2h30min 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Prawo startu w zawodach na dystansie 1/4 IM posiadają osoby, które w dniu 26.05.2023 r. będą miały ukończone 18 lat a na dystansie 1/8 IM będą miały ukończone 15 lat oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.

2. Każdy uczestnik zawodów zapisując się na zawody oświadcza, że startuje z własnej woli i na własne ryzyko.

3. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje opaskę na rękę, co umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetu oraz dostęp do After Party, które będzie w bliskiej odległości od mety.

4. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w czepku otrzymanym w pakiecie startowym.

5. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe.

6. Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair; nie jedziemy na kole, przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo! Jak dobrze wiecie, sędziowie pilnują draftingu i śmiecenia i będą to robić!

7. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są online, przy pomocy formularza zapisów. Nawet w dniu zawodów zapisy (jak i płatności) odbywają się online w czasie rzeczywistym.

2. Odprawa techniczna odbędzie się online, 25 maja, o godzinie 19.00.

3. Pakiet startowy można odebrać w sobotę w godzinach 12.00 – 14.45, w miejscu startu.

Szczegóły w zakładce: INFO -> HARMONOGRAM.

4. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE decyduje data zapisania się.

5. Wstawianie rowerów do strefy zmian odbywa się w dniu zawodów w godzinach 13.00 – 14.45.

6. O godzinie 14.45 należy bezwzględnie opuścić strefę zmian (dotyczy obu dystansów).

7. Po zawodach będą dostępne jednie prysznice zewnętrzne z zimną wodą.

KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE

1/4 IM  

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorie wiekowe: Juniorka i Junior (18-35lat), Starsza Juniorka i Starszy Junior (36-89lat).

1/8 IM: 

 1. OPEN Kobiet
 2. OPEN Mężczyzn
 3. Kategorii wiekowych – nie przewidujemy.

NAGRODY 

1/4 IM

 • I, II, III miejsca OPEN – Puchar TMM
 • I, II, III miejsca kategorii wiekowych – Statuetka TMM

Nagrody Finansowe w kategoriach OPEN będą uzależnione od ilości zawodników wg następującego klucza:

 • do 120 zawodników (w sumie na obu dystansach) nagród $ – nie przewidujemy,
 • 121 – 150 zawodników (I miejsca: 300pln, II miejsca: 200pln, III miejsca: 150pln),
 • powyżej 150 zawodników (I miejsca: 500pln, II miejsca: 300pln, III miejsca: 200pln)

    

1/8 IM

 • I, II, III miejsca OPEN – Puchar TMM
 • Nagród finasowch – nie przewidujemy.

OPŁATY STARTOWE

W tym roku podstawowy Pakiet Startowy zawiera:

 • pamiątkowy medal dla Finisherów
 • czepek Triathlon Maniów Mały
 • numer startowy do naklejenia na rower
 • woda na etapie kolarskim oraz woda w kubkach, owoce i bakalie na etapie biegowym,
 • bufet w strefie finishera, kto bywa u nas na zawodach to wie jak on wygląda (jest grubo :)),
 • koszty profesjonalnego zabezpieczenia zawodów (służby medyczne lądowe i wodne, obsługa sędziowska)
 • koszty organizacji zawodów i zabezpieczenia tras (uprzedzamy, ruch odbywa się w ograniczonym ale otwartym ruchu)
 • nagrody finansowe i niefinansowe dla zawodników. 

1/4 IM oraz 1/8 IM

 1. Wpłata do 31 marca 2023 –199pln.
 2. Wpłata do 10 maja 2023 – 249pln.
 3. Wpłata do 27 maja 2023 – 299pln.

Przy zakupie pakietu można dokupić koszulkę techniczną zawodów Triathlon Maniów Mały, w cenie 40 złotych.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH I PRZEPISYWANIE PAKIETU

Ze względu na krótki czas do zawodów – nie ma możliwości rezygnacji.

Ale jest możliwość przepisania na innego zawodnika i można to zrobić tylko w panelu zawodnika klikając przycisk: CESJA PAKIETU. Koszt przepisania pakietu: 50pln.

RUCH DROGOWY 

Trasy będą zabezpieczane przez służby kierujące ruchem (na nawrotkach i na skrzyżowaniach), jednakże jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać przy ograniczonym ale OTWARTYM ruchu drogowym.

Z tego względu wszystkich obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy nie mają bezwarunkowego pierwszeństwa i należy stosować się do przepisów ruchu drogowego. Termin i godzina zawodów jest w momencie znikomego ruchu na trasie, część kierowców jest kierowana objazdami ale na trasie kolarskiej mogą pojawić się samochody i inne pojazdy.

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU

 1. Punkt odżywiania na trasie rowerowej (woda w odkręconej butelce) będzie w okolicy strefy zmian, po nawrotce na ok. 23 kilometrze.
 2. Punkt odżywiania na trasie biegowej (woda w kubkach, owoce i bakalie) będzie w okolicy strefy zmian, na początku, na ok. 4tym, 5tym i 10tym kilometrze.
 3. Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego.
 4. Zabronione jest słuchanie muzyki, telefonowanie oraz wszelkie korzystając z jakichkolwiek słuchawek podczas każdego z etapów.
 5. Na wyprzedzenie zawodnika, zawodnik wyprzedzający ma 20 sekund.
 6. Odbiór roweru możliwy i konieczny od godziny 17.30 do godziny 19.00 w dniu zawodów, za okazaniem numeru startowego i opaski zawodnika na ręku.
 7. W przypadku odbioru przez osobę trzecią, bezwzględnie należy posiadać ze sobą: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz dowód osobisty osoby odbierającej rower.

KARY I INNE ISTOTNE SPRAWY (regulamin może być zmieniony w późniejszym terminie w zależności m.in. od sytuacji związanej z Covid-19)

 1. Pianki, po wyjściu z wody, można całkowicie ściągnąć tylko w strefie zmian. Podczas dobiegu do T1, można ściągnąć piankę jedynie do pasa.
 2. Śmiecenie na trasie biegowej i rowerowej, poza „strefą zrzutu” – miejscami do tego wyznaczonymi będzie powodować dyskwalifikację. Strefy zrzutu znajdują się do 200m od bufetu – na trasie rowerowej, oraz do 50m od miejsca bufetu – na trasie biegowej.
 3. Numer startowy należy mieć z tyłu – podczas etapu kolarskiego, oraz z przodu – podczas etapu biegowego!
 4. Podczas części rowerowej, będą jeździli sędziowie dyscyplinując zawodników przed jazdą na kole. Minimalna odległość między zawodnikami wynosi 10m i za nieprzestrzeganie tej zasady sędziowie będą karali karą czasową: 1min – dla 1/8 IM, oraz 2 min dla 1/4 IM, które będą doliczone do czasu danego zawodnika.
 5. W strefach zmian oraz podczas biegu sędziowie będę pilnować poprawności usytuowania numeru. W przypadku łamania regulaminu będą stosować kary STOP&GO.
 6. W przypadku rażącego łamania zasad; wulgarnego języka zarówno w stosunku do sędziów, innych zawodników jak i kibiców, przy trzeciej karze czasowej, przejeżdżania przez oś jezdni – w szczególności w niebezpiecznych miejscach, zakrętach i na zjazdach, śmiecenia na trasie nie w miejscach do tego wyznaczonych – sędzia może ukarać zawodnika kartką czerwoną – co oznacza natychmiastową dyskwalifikację.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, pandemię, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom będzie przysługiwał zwrot wpisowego w wysokości 65% kosztów poniesionych
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 5. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 18.30 w dniu zawodów.
 6. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach lub mailem po wykryciu danego błędu na adres: biuro@pucharsportow.pl.
 7. Wszystkich zawodników startujących w Triathlonie Maniów Mały obowiązuje niniejszy regulamin.
 8. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który jest dostępny na stronie www zawodów.
 11. Odbiór nagród jest możliwy wyłącznie po ceremonii zakończenia w biurze zawodów.
 12. W przypadku spraw nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy Polskiego Związku Triathlonu.

klub triathlonowy TMTeam